podkladový obrázek

Orientace výzkumných organizací na transfer

Vlajková aktivita:

Větší zohlednění transferu v Metodice M17+

V rámci revize Metodiky M17+ akcentovat výrazněji transfer v jeho různých podobách, zejména v modulech 1 a 3 při zohlednění oborových specifik.

Profesní doktoráty

Ve spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství vytvořit metodiku pro profesní doktoráty. Vedle spolupráce s firemním sektorem zohlednit i oblast veřejné správy, kde je aplikačním partnerem ministerstvo či jiný orgán státní správy.

Podpůrná opatření:

  • Zavést tzv. technologické Chairs – seniorní pozice pro významné experty ve specifických technologiích, na jejichž nákladech se podílí soukromé zdroje.
  • Uspořádat v jednotlivých krajích transferové workshopy pro doktorandy ve spolupráci se studentskými spolky a místním transferovým ekosystémem a podpořit tak aktivity směřující k rozvoji podnikavosti.
  • Akcentovat aktivity směřující k transferu znalostí v nastavení akreditačních standardů a podmínek karierního růstu akademických a vědeckých pracovníků.