podkladový obrázek

Cílená a efektivní veřejná podpora

Vlajková aktivita:

Transfer jako jedna z priorit rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

Rozpočtově posílit nástroje Proof-of-Concept, zejména v rámci programu SIGMA Technologické agentury ČR, příp. pod dalšími poskytovateli, s cílem nastavit jednotný program sdílený mezi více poskytovateli.

Podpůrná opatření:

  • Revidovat způsob získávání dat o transferu od výzkumných organizací, upravit Nařízení vlády o sbírce listin evidence výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí.
  • Zdůraznit transfer znalostí v hodnoticích kritériích programů účelové podpory na výzkum, vývoj a inovace.
  • Definovat klíčové technologie a nastavit nástroje podpory výzkumu a vývoje v těchto oblastech.
  • Revidovat existující podporu PCT (Patent Cooperation Treaty) přihlášek z národních zdrojů. Zavést tzv. patent boxy, tedy režim nižšího zdanění příjmů právnických osob plynoucích z licenčních smluv k patentům.
  • Posílit schopnost ministerstev zadávat své výzkumné potřeby skrze síť analytických útvarů a vědeckých poradců. Vytvořit doporučení pro ústřední orgány státní správy s popisem systemizovaného místa vědeckého poradce.
  • Zvýšit efektivitu využívání programu BETA3 Technologické agentury ČR včetně možnosti podpory pro posilování kapacit orgánů veřejné správy. V rámci publicity souhrnně komunikovat nástroje podpory výzkumu pro potřeby veřejné správy.