podkladový obrázek

Bezpečné a transparentní legislativní prostředí

Vlajková aktivita:

Nový zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí

Stanovit při rekodifikaci zákona transfer znalostí jako jednoznačnou roli výzkumné organizace, a to včetně zakládání spin-off společností, a za povinnou součást koncepce poskytovatele podpory i dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace. Definovat infrastruktury pro testování a experimenty (testbed). Umožnit vyšší flexibilitu programů účelové podpory s ohledem na potřeby transferu znalostí.

Podpůrná opatření:

  • Vytvořit metodické doporučení pro oceňování duševního vlastnictví.
  • Vytvořit doporučení týkající se transparentnosti licenčních podmínek, majetkových podílů, střetu zájmů při zakládání spin-off společností apod.
  • Vytvořit manuál pro zakládání spin-off společností s rozlišením pravých a nepravých spin-off společností.
  • Sjednotit podmínky pro nakládání s duševním vlastnictvím v  zákoně o vysokých školách, zákoně o veřejných výzkumných institucích a zákoně o majetku České republiky.
  • V rámci novely zákona o vysokých školách stanovit transfer znalostí jako jednu z rolí vysokých škol a rozšířit možné podoby dizertační práce i o aplikované výsledky.
  • Posílit orientaci rezortních výzkumných organizací na řešení výzkumných potřeb zřizovatelů.